Klachtenprocedure

KLACHTENPROCEDURE

Kraamcentrum

In deze procedure staat beschreven waar u terecht kunt met uw klachten en wat u vervolgens kunt verwachten. Het Klachtenformulier vindt u onderaan deze procedure

Een klacht

Als u een klacht heeft, dan kunt u daarover in de eerste plaats terecht bij de persoon die u de hulp of dienst heeft verleend en/of met de betreffende manager. Meestal is zo’n gesprek voldoende om het probleem op te lossen. Mocht u niet tevreden zijn over de oplossing dan kunt u een officiële klacht indienen. U dient uw klacht schriftelijk (d.m.v. het formulier op pagina 3) in, ter attentie van:

Kraamcentrum

T.a.v. de Klachtencommissie

Koningin Wilhelminastraat 20

3751 DD Bunschoten

Uw klacht wordt in behandeling genomen door de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt binnen een termijn van zes weken – na hoor en wederhoor te hebben toegepast – naar een geschikte oplossing. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek daartoe het oordeel van de klachtenfunctionaris noodzaakt, kan de klachtenfunctionaris de termijn van zes weken met ten minste vier weken verlengen. De klachtenfunctionaris doet daarvan voor het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan u en de directie van het kraambureau. Daarbij kan er een aanbeveling worden gedaan welke maatregelen het kraambureau kan nemen om herhaling te voorkomen.

Uiterste indientermijn

Een klacht over ontstane schade dient u schriftelijk binnen 5 werkdagen na afronding van de kraamzorg in, ter attentie van de klachtenfunctionaris. Met betrekking tot andere klachten geldt een uiterste indieningstermijn van drie maanden.

In beroep

Mocht u met de uitspraak van de Klachtenfunctionaris dan kunt u uw zaak binnen zes weken ‘in hoger beroep’ voorleggen aan de Landelijke Geschillencommissie (zie adres op pagina 2). Schadeclaims en klachten over tarieven worden overigens niet door deze Beroepscommissie Klachten in behandeling genomen. Voor informatie over een formele juridische procedure kunt u zich wenden tot een Bureau voor Rechtshulp.

Aansprakelijkheid

Kraamcentrum aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid. In geval de medewerker materiele schade veroorzaakt geldt dat u het beschadigde materiaal dient te bewaren voor eventuele expertise.

Tot slot

Het formulier onderaan te downloaden kan u helpen bij het indienen van uw klacht. U kunt bij het invullen ook assistentie vragen aan onze klachtenfunctionaris.

Aan het indienen en behandelen van een klacht zijn geen kosten verbonden. De kosten die een door u ingeschakelde deskundige of raadsman/-vrouw in rekening brengt, dient u zelf te dragen.

Meer informatie

De Wet Kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is van toepassing op de behandeling van klachten van cliënten van Kraamcentrum. Onze klachtenregeling is gebaseerd op deze wet. Aan de inhoud van deze procedure kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Als je het niet eens bent met de uitspraak van de Klachtencommissie, kun je in beroep gaan bij de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Thuiszorg. Zie voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl

Geschillencommissie:

De Geschillencommissie Verpleging, verzorging en Geboortezorg

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

 

Het formulier om een klacht in te dienen, kunt u hier downloaden:

Klachtenformulier